DPS

Daliborka Pejović, predsjednica

Daliborka PejovicDaliborka Pejović rođena je 21. jula 1971. godine.

Pravni fakultet završila je u Podgorici, kao student generacije. Nakon završenog fakulteta, tri godine je bila stipendista Ministarstva prosvjete i nauke kao asistentkinja saradnica na predmetu sociologija na Prav­nom fakultetu u Podgorici.


Pripravnički staž odradila je u Ministarstvu kulture, a poslije to­ga nastavila na poslovima savjetni­ce za međunarodne odnose.


Od 2002. do oktobra 2006. godi­ne bila je poslanica u Skupštini Cr­ne Gore.

Od septembra 2004. godine bila na funkciji vršiteljke dužnosti di­rektorke, a od novembra 2005. i ime­novana za direktorku JU "Muzeji i galerije". Funkciju direktorke obav­ljala je do kraja oktobra 2007. godi­ne kada je imenovana za koordina­torku Odbora za obrazovanje Agen­cije za zaštitu životne sredine.

Od decembra 2008. godine imenovana za direk­torku Agencije za zaštitu životne sredine, a u martu 2013. biva imenovana za državnu sekretarku u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Predsjednica je Ženske alijanse Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Članica je Predsjedništva Demokratske partije socijalista Crne Gore.