DPS

Izlaganje poslanika Mevludina Nuhodžića na III Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore (POSP), Brisel, 3-4. oktobar 2011.

Teme: Zakon o izboru odbornika i poslanika i Zakon o finansiranju poltičkih partija

Obaveza Parlamenta bila je da uskladi Zakon o izboru odbornika i poslanika sa Ustavom Crne Gore i na taj način unaprijedi dosadašnju praksu kada je u pitanju participacija opozicije u biračkoj strukturi kroz izbornu administraciju, kao i obezbjeđenje ravnopravnog medijskog predstavljanja izbornih lista, postizanje rodne ravnopravnosti i autentično predstavljanje manjinskih naroda i manjinskih nacionalnihj zajednica. I zato ću afirmativno potencirati ova rješenja.

Zakon o finansiranju političkih partija utemeljen je na tri osnovna principa, i to su: transparentnost, jednak položaj partija tokom izborne kampanje i nezavisnost subjekta koji će vršiti kontrolu finansiranja.

Izlaganje poslanika Aleksandra Bogdanovića na III Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore (POSP), Brisel, 3-4. oktobar 2011.

Tema: Ekonomska kretanja sa osvrtom na Crnu Goru

U svjetskoj ekonomiji, početak 2011. godine obilježen je cikličnim signalima rasta. Ekonomska aktivnost svjetske ekonomije u prvoj polovini godine je pod jakim uticajem nekoliko ključnih događaja. To se prije svega odnosi na nemire u nekoliko arapskih zemalja te vojnu intervenciju u Libiji, prirodne katastrofe u Japanu, rast cijena nafte i hrane i dužnička kriza u Eurozoni.

Završna riječ predsjednika Kluba poslanika DPS, Milutina Simovića povodom nacrta akta o promjeni Ustava

Milutin SimovicPromjene Ustava koje su danas na dnevnom redu su rezultat dosljednog poštovanja samog Ustava u dijelu kojim je definisan način njegove promjene – odnosno dosljednog poštovanja člana 155 kojim je propisana procedura za podnošenje prijedloga za promjenu Ustava i člana 156 kojim je propisan akt o promjeni Ustava. Propisano je da nacrt akta sačinjava nadležno radno tijelo Skupštine, što je i uradio naš Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na bazi prethodnog rada višestranačke radne grupe u kojoj je bilo pet poslanika iz dvije pozicione i jedne opozicione partije.

Strana 38 od 38